fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

SLOVENSKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Slovak Mycological Society


 
 

Slovenskú mykologickú spoločnosť sme založili v januári 2000. Nadväzuje na činnosť Spoločnosti slovenských mykológov, ako aj na aktivity pracovnej skupiny pre ochranu húb, ktorá pracovala v rámci Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. V súčasnosti pôsobí spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

 

Poslaním SMS je

  • rozširovať poznatky získané v oblasti mykologického výskumu
  • utvárať predpoklady pre optimálny rozvoj mykologického poznania a jeho spoločenského využitia
  • prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne členov
  • propagovať výsledky svojej práce
  • organizovať národné a medzinárodné odborné podujatia, poradenstvo a výstavy
  • rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť
  • spolupracovať s organizáciami príbuzného zamerania
 

Najvyšším orgánom SMS

  • je valné zhromaždenie, ktoré sa zvoláva najmenej raz za rok
  • v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia riadi spoločnosť výbor
 

Členom SMS

 

SMS vydáva

 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň