fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

SLOVENSKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

členská prihláška


Back_to_the_homepage

 
 

Priezvisko                                                     Meno                                                 Titul

 

Adresa

 

Pracovisko

 

Telefón domov                                                                                                         Telefón na pracovisko

 

E-mail                                                                                                                       Fax

 

Dátum narodenia                                       [   ] zárobkovo činný       [   ] dôchodca     [   ] študent

 

Prihlasujem sa za riadneho člena Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV.

 

Dňa                                                                                         podpis:

 

 

Oblasti záujmu

[   ] biodiverzita a taxonómia makromycétov

[   ] biodiverzita a taxonómia mikromycétov

[   ] ekológia a fyziológia húb

[   ] lekárska, veterinárna a potravinárska mykológia

[   ] lichenológia (lichenizované huby)

[   ] molekulárna biológia a genetika húb

[   ] mykotoxikológia

[   ] ochrana húb a prostredia

[   ] populárna a praktická mykológia

[   ] využitie húb v technológiách

[   ] iné:

 

Prijatie odporúča

Prijatie za člena schálené na zasadnutí výboru SMS dňa

Vyplnenú prihlášku pošlite buď poštou (Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV. Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava) alebo elektronicky (botumyko@savba.sk).

 
 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň