fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

mykologická výskumná skupina

PROJEKTY


Back_to_the_homepage

 

BIOSYSTEMATIKA A BIODIVERZITA
VRECKATÝCH A BAZÍDIOVÝCH HÚB (Ascomycota, Basidiomycota)

Projekt VEGA 1069
(Botanický ústav SAV - oddelenie nižších rastlin, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského - katedra botaniky)
Vedúci projektu: Pavel Lizoň
Zástupkyňa vedúceho projektu: Kamila Bacigálová
Riešiteľský kolektív: Slavomír Adamčík, Viktor Kučera, Soňa Ripková
Doba riešenia: 2001-2003

 

Protomyces a Taphrina (Protomycetales a Taphrinales, Ascomycota): Bacigálová

 

Sarcoscypha (Pezizales, Ascomycota): Lizoň a Ripková

 • Štandardizácia diferenciačných morfologických znakov a vyhodnotenie taxónov uvádzaných z Európy.
 • Vyriešenie taxonomického postavenia druhov opísaných Hazslinszkym, Plectania discifera, P. infundibulum, P. pseudoaurantia a P. subfloccosa.
 • Spracovanie taxonomického prehľadu r. Sarcoscypha, s osobitným zreteľom na strednú Európu.
 

Leotiales a Helotiales: Lizoň a Kučera

 • Vyriešenie nomenklatúry mena radu Helotiales.
 • Opis nových rodov a druhov v rade Helotiales (zatiaľ pod prac. názvami "helotioid genus A", "helotioid genus B").
 • Objasnenie taxonomických vzťahov novoopísaných rodov, ako aj iných rodov v rade Helotiales (uvádzaných bez taxonomickej príslušnosti ako "incertae sedis"), najmä r. Lambertellinia, Zugazaea, Bisporella
 • Taxonómia a systematika rodu Ascocoryne.
 

Russula sect. Xerampelinae (Russulales, Basidiomycota): Adamčík

 • Štandardizácia diferenciačných znakov pre taxóny sekcie Xerampelinae
 • Vyriešenie taxonomických a nomenklatorických problémov sekcie (vrátane správneho mena sekcie).
 • Spracovanie taxonomického prehľadu sekcie Russula sect. Xerampelinae
 

Crepidotus (Crepidotaceae, Basidiomycota): Ripková a Lizoň

 • Taxonomicko-nomenklatorické zhodnotenie vnútrodruhových taxónov opísaných Pilátom, ako aj vnútro-druhových taxónov akceptovaných Senn-Irlet.
 • Vyriešenie taxonomického postavenia amerického druhu Crepidotus nephrodes, ktorý bol uvedený aj z Európy.
 • Spracovanie prehľadu r. Crepidotus, s osobitným zreteľom na strednú Európu.
 
 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň